به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت گواهی کشف معدن را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی کشف معدن
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصلاح قانون معادن

10148 1390/08/22 ماده 7 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی کشف معدن


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش کارشناس 10559

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 ماده 28 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 ماده 35 دانلود

قانون معادن

11210 1377/03/23 ماده 8 دانلود

قانون معادن

11210 1377/03/23 ماده 3 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور 100000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 تبصره 3 و 5 ماده 26 دانلود

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

10143 1394/05/19 دانلود
نمونه گواهی کشف معدن صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید گواهی کشف معدن


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید گواهی کشف معدنمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی کشف معدن


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح گواهی کشف معدنمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهی کشف معدن


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال گواهی کشف معدن


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 ماده 35 دانلود

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 تبصره 1 ماده 35 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد