09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های اجاره پوز

رواج اجاره پوز سیار

اجاره پوز سیار در این مقاله قصد داریم تا به رواج اجاره پوز سیار که ناشی از اشتباهات بانک مرکزی است بپردازیم. همانطور که در مقاله « قانون دستگاه پوز » مجلس مصوبه‌ای را از نظر گذرانده که در [...]