09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت

ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت در سال 99

[ultimate_info_banner banner_title="توجه !!!!!!!! توجه !!!!!!!" button_text="آغاز مرحله دوم ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت در سال 1400" button_link="url:https%3A%2F%2Fxn--ngbeab6ar43f.com%2F%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25ad%25d9%2584%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25a8%25db%258c-%25d8%25af%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-1400%2F|title:%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201400%20%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%AF" info_effect="zoomIn" banner_size="30"] ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت در این مقاله قصد داریم تا به نحوه ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت در سامانه رتبه بندی دفاتر پیشخوان [...]

مهلت رتبه بندی دفاتر پیشخوان دولت در سال 99 تمدید شد

تمدید مهلت رتبه بندی دفاتر پیشخوان دولت : مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان رگولاتوری از تمدید مهلت رتبه بندی دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ICT روستایی در سامانه ارزیابی و رتبه بندی این دفاتر تا [...]