09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های ارز اصل از صادرات

تعلیق کارت های بازرگانی

تعلیق کارت های بازرگانی در این مقاله قصد داریم تا به تعلیق کارت های بازرگانی افرادی که ارز حاصل از صادرات خود را برنگرداندند بپردازیم. وزارت صمت بارها هشدار داده بود که تجاری که ارز حاصل از صادرات خود [...]