09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های اعتراض به ثبت طرح صنعتی

اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی

اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی در این مقاله قصد داریم تا تمام موارد اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی و نحوه رفع آنها را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. وفق ماده ۱۰۰ آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی، [...]