09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های انواع بیمه

بیمه زلزله ساختمان

بیمه زلزله ساختمان : بیمه زلزله ساختمان یکی از انواع بیمه هایی است که در ایران به دلیل زلزله خیز بودن کشور مورد استقبال افراد قرار گرفته است. برای اینکه ساختمان خود را بیمه زلزله کنید بایستی برای بیمه [...]