09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی‌های برند جواهرات

ثبت برند جواهرات – طبقه ۱۴ برند

ثبت برند جواهرات چهاردهمین بخش از طبقات برند ، طبقه ۱۴ برند که برای ثبت برند جواهرات است که برای استفاده در فلزات گرانبها و برخی از محصولات ساخته شده از فلزات گرانبها و جواهرات ، ساعت ها و [...]