09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی های تسهیل مجوز کسب و کار

قانون تسهیل کسب و کار

قانون تسهیل کسب و کار در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل کسب و کار که با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به مجلس شورای اسلامی [...]