تشویق مالیاتی

تشویق مالیاتی در این مقاله قصد داریم تا انواع تشویق مالیاتی را که به عنوان جایزه شرکت های خوش حساب و قانونمند در نظر گرفته شده است ارائه دهیم. ابتدا به تعریف مختصری از مالیات خواهیم پرداخت. سپس توضیح [...]