تعطیلی دو هفته ای تهران

تعطیلی دو هفته ای تهران خبری که چند وقتی است در خبرگزاری ها به چشم می خورد موضوع تعطیلی دو هفته ای تهران به دلیل پیک سوم کرونا است. خبری که هنوز در حال تکمیل بوده و قرار است [...]