تعویق پرداخت مالیات صاحبان مشاغل کسب و کار تا ۲ ماه

تعویق پرداخت مالیات صاحبان مشاغل کسب و کار تعویق پرداخت مالیات صاحبان مشاغل کسب و کار از جمله تصمیماتی است که ستاد ملی مبارزه با کرونا برای حمایت از مشاغل کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا و [...]