دریافت گواهی مالیاتی برای کارت بازرگانی

دریافت گواهی مالیاتی در دی ماه سال ۱۳۹۸ ، سازمان امور مالیاتی صدور یا تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی را منوط به دریافت گواهی مالیاتی دانست. در صورت عدم رعایت آن برای اشخاص دارنده کارت بازرگانی مسئولیت [...]