09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی های تنظیم بازار اجاره

تنظیم بازار اجاره با مالیات بر خانه های خالی

تنظیم بازار اجاره با مالیات خانه های خالی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی کامل پیشنهادی برای تنظیم بازار اجاره با مالیات بر خانه های خالی داد. در این گزارش به بررسی مبانی، آثار، تجربه کشورها و الزامات اجرایی [...]