ثبت برند آلات موسیقی – طبقه ۱۵ برند

ثبت برند آلات موسیقی پانزدهمین بخش از طبقات برند، طبقه ۱۵ برند که برای ثبت برند آلات موسیقی است که برای استفاده در ابزار موسیقی به کار می رود. این طبقه یعنی طبقه آلات موسیقی شامل ابزار موسیقی ، [...]