حذف ثبت سند خودرو در دفترخانه ها

حذف ثبت سند خودرو در دفترخانه ها چندی است که میان پلیس و سازمان ثبت اسناد بر سر حذف ثبت سند خودرو در دفترخانه ها اختلاف وجود داشت. حال خبرها حاکی از آن است که قانون حذف ثبت سند [...]