حساب بانکی غیر فعال اشخاص حقیقی و حقوقی مسدود می شود

حساب بانکی غیر فعال اشخاص حقیقی و حقوقی حساب بانکی غیر فعال اشخاص حقیقی و حقوقی مسدود می شود. بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ایجاد حساب بانکی اجاره ای و سوء استفاده از این حساب ها دستورالعملی ارائه [...]