شرایط خرید خودرو در بورس

شرایط خرید خودرو در بورس حتما در روزهای اخیر خبرهایی از خرید خودرو در بورس به گوشتان رسیده است. در نهایت مجلس کلیات طرح ساماندهی خرید خودرو در بورس را تصویب کرد که در ادامه این مطلب به شرح [...]