حذف دفترچه تامین اجتماعی از اول اسفند

حذف دفترچه تامین اجتماعی از اول اسفند پس از ماهها انتظار امکان حذف دفترچه تامین اجتماعی از اول اسفند فراهم شده است. در حال حاضر با شیوع ویروس کرونا خدمات غیرحضوری مردم یک امر ضروری است که یکی از [...]