09120213393 - 09120250912 - 02145518

نسخه نویسی الکترونیکی تامین اجتماعی

نسخه نویسی الکترونیکی تامین اجتماعی آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نحوه نسخه نویسی الکترونیکی تامین اجتماعی پس از حذف دفترچه های کاغذی است. پیشتر در مقاله « حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی » گفتیم که [...]

حذف دفترچه تامین اجتماعی از اول اسفند

حذف دفترچه تامین اجتماعی از اول اسفند پس از ماهها انتظار امکان حذف دفترچه تامین اجتماعی از اول اسفند فراهم شده است. در حال حاضر با شیوع ویروس کرونا خدمات غیرحضوری مردم یک امر ضروری است که یکی از [...]