09120213393 - 09120250912 - 02145518

مرحله دوم ارزیابی دفاتر پیشخوان در سال 1400 آغاز شد

مرحله دوم ارزیابی دفاتر پیشخوان در سال 1400 مرحله دوم ارزیابی دفاتر پیشخوان در سال 1400 آغاز شد. لذا کسانی که دارای مجوز دفتر پیشخوان دولت هستند بایستی برای ارزیابی و رتبه بندی دفاتر پیشخوان وارد سامانه معرفی شده [...]

ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت در سال 99

[ultimate_info_banner banner_title="توجه !!!!!!!! توجه !!!!!!!" button_text="آغاز مرحله دوم ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت در سال 1400" button_link="url:https%3A%2F%2Fxn--ngbeab6ar43f.com%2F%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25ad%25d9%2584%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25a8%25db%258c-%25d8%25af%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-1400%2F|title:%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201400%20%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%AF" info_effect="zoomIn" banner_size="30"] ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت در این مقاله قصد داریم تا به نحوه ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت در سامانه رتبه بندی دفاتر پیشخوان [...]

مهلت رتبه بندی دفاتر پیشخوان دولت در سال 99 تمدید شد

تمدید مهلت رتبه بندی دفاتر پیشخوان دولت : مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان رگولاتوری از تمدید مهلت رتبه بندی دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ICT روستایی در سامانه ارزیابی و رتبه بندی این دفاتر تا [...]