اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی

اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی در این مقاله قصد داریم تا تمام موارد اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی و نحوه رفع آنها را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. وفق ماده ۱۰۰ آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی، [...]