طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت

طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت ( طرح تاسیس سازمان ملی اقامت ) که جهت بررسی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسؤولین دستگاههای اجرائی [...]