معافیت مالیاتی کارگاه فرش در سال 1401

معافیت مالیاتی کارگاه فرش دستباف خبر معافیت مالیاتی کارگاه فرش دستباف خبری است که رضایت و خرسندی فعالین در کارگاه های فرش دستباف را به دنبال داشت. رئیس مرکز ملی فرش ایران از معافیت مالیاتی کارگاه‌ فرش دستباف، شرکت‌ها، [...]