09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی های سهام دولتی

سهام نوزادان ۱۴۰۱

سهام نوزادان ۱۴۰۱ بنا به اعلام سخنگوی دولت، سهام نوزادان ۱۴۰۱ عرضه شد. به این ترتیب، والدین نوزادان متولد ۱۴۰۱ از امروز می‌توانند نسبت به دریافت سهام دولتی برای فرزندان خود اقدام کنند. طبق ماده ۱۱ قانون حمایت از [...]