09120213393 - 09120250912 - 02145518

ورشکستگی شرکت

ورشکستگی شرکت ورشکستگی شرکت ها در صورتی رخ میدهد که شرکت ها در پرداخت دیون خود توقف اعلام کنند. به عبارت دیگر ، شرکای شرکت نتوانند بدهی های شرکت را پرداخت نمایند. در مقاله " ورشکستگی " به توصیف [...]

ورشکستگی

ورشکستگی ورشکستگی یکی از مسائلی است که هر تاجری باید در امور تجاری خود به آن بیندیشد. البته بسیاری از تجار خود را از ورشکستگی به دور میبینند و تصور می کنند که این اتفاق برای آنها نمیفتد. امروزه [...]