ثبت شعبه یا ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی

ثبت شعبه یا ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی ثبت شعبه یا ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران موضوع جدیدی نیست و قانونگذار برای تسهیل این روند، آیین نامه ای تنظیم نموده که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت. در [...]