ضوابط صدور کیف الکترونیک پول

ضوابط صدور کیف الکترونیک پول بانک مرکزی ضوابط صدور کیف الکترونیک پول را تحت عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی [...]