طبقه برند مواد شیمیایی – طبقه 1 برند

ثبت برند مواد شیمیایی اولین بخش از طبقات برند ، طبقه یک برند یعنی طبقه برند مواد شیمیایی ( ثبت برند مواد شیمیایی‌ ) است که برای استفاده در صنعت عکاسی ، کشاورزی  ، باغبانی و جنگلداری  ، رزین [...]