طبقه برند رنگ ها – طبقه 2 برند

ثبت برند رنگ ها دومین بخش از طبقات برند ، طبقه 2 برند یعنی طبقه برند رنگ ها است که برای استفاده در رنگ ، فرنشس ، لاک ، مواد نگهدارنده در برابر زنگ زدگی و در برابر زوال چوب ، رنگ [...]