09120213393 - 09120250912 - 02145518

ثبت برند جواهرات – طبقه ۱۴ برند

ثبت برند جواهرات چهاردهمین بخش از طبقات برند ، طبقه ۱۴ برند که برای ثبت برند جواهرات است که برای استفاده در فلزات گرانبها و برخی از محصولات ساخته شده از فلزات گرانبها و جواهرات ، ساعت ها و [...]

طبقه برند ابزارآلات علمی – طبقه 9 برند

طبقه برند ابزارآلات علمی بخش 9 از طبقات برند ، طبقه 9 برند یعنی طبقه برند ابزارآلات علمی است که برای استفاده در مصارف علمی ، پژوهشی ، ناوبری ، نقشه برداری ، عکاسی ، سینمایی ، سمعی و بصری ، نوری ، [...]