ثبت برند اسلحه – طبقه ۱۳ برند

ثبت برند اسلحه گرم سیزدهمین بخش از طبقات برند ، طبقه ۱۳ برند که برای ثبت برند اسلحه گرم است که برای استفاده در مهمات و سلاح گرم و مواد منفجره یا آتش بازی به کار می روند. طبقه [...]