دستورالعمل عرضه اوراق مرابحه ارزی

دستورالعمل عرضه اوراق مرابحه ارزی بانک مرکزی در راستای تأمین مالی برای تکمیل پروژه‌های ارز آور ملی «دستورالعمل عرضه اوراق مرابحه ارزی» را در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بانک مرکزی با هدف تقویت تشکیل سرمایه ثابت [...]