قانون مبادلات مرزی

قانون مبادلات مرزی در این مقاله قصد داریم تا قانون مبادلات مرزی که به منظور ساماندهی مبادلات صورت گرفته در مرزهای کشور تصویب شده است را ارائه دهیم. قانون ساماندهی مبادلات مرزی مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره [...]