رواج اجاره پوز سیار

اجاره پوز سیار در این مقاله قصد داریم تا به رواج اجاره پوز سیار که ناشی از اشتباهات بانک مرکزی است بپردازیم. همانطور که در مقاله « قانون دستگاه پوز » مجلس مصوبه‌ای را از نظر گذرانده که در [...]