جریمه ماسک نزدن

جریمه ماسک نزدن موضوعی که شاید در دو روز گذشته نقل محافل شده خبر جریمه ماسک نزدن است. از آنجا که بیش از نیمی از مردم برای ماسک زدن اهمال کاری کردند دولت و ستاد کرونا تصمیم گرفتند برای [...]