مالیات بساز بفروشی

مالیات بساز بفروشی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمود که امسال به پرونده مالیاتی بساز بفروشی که پروانه ساخت املاک آنها در سال ۱۳۹۵ و سالهای پس از آن صادر شده، رسیدگی خواهد شد. به گزارش [...]