09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی های مرکز مشاوره و کارآفرینی

سامانه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

سامانه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در راستای بهبود فضای کسب و کار کشور و تسهیل صدور مجوزها، سامانه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی راه‌اندازی شد. یکی از موثرترین روش­‌های پشتیبانی و پایدارسازی کسب و کارها در کشور، گسترش [...]