09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی های معافیت عوارض گمرکی شرکت دانش بنیان

معافیت گمرکی شرکت دانش بنیان

معافیت گمرکی شرکت دانش بنیان یکی از مزایای ثبت شرکت دانش بنیان، استفاده از معافیت گمرکی شرکت دانش بنیان می باشد. با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین لازم دانستیم تا اطلاعات [...]