تعدیل اقساط مهریه

ارائه راهکاری برای تعدیل اقساط مهریه تعدیل اقساط مهریه / حتما می دانید که اگر فردی توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشید می تواند نسبت به تقسیط مهریه اقدام کند. با توجه به گرانی و افزایش قیمت سکه کارشناسان [...]