استفاده از موبایل به جای کارت بانکی

استفاده از موبایل به جای کارت بانکی چندی است که خبر حذف تدریجی کارت های بانکی و استفاده از موبایل به جای کارت بانکی در ایران بسیار جدی شده است. از آنجا که تعداد کارت های بانکی هر ایرانی [...]