نسخه نویسی الکترونیکی تامین اجتماعی

نسخه نویسی الکترونیکی تامین اجتماعی آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نحوه نسخه نویسی الکترونیکی تامین اجتماعی پس از حذف دفترچه های کاغذی است. پیشتر در مقاله « حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی » گفتیم که [...]