هزینه آزادسازی مدرک دانشگاه دولتی

هزینه آزادسازی مدرک دانشگاه دولتی انتشار ابلاغیه سازمان امور دانشجویان در ارتباط با هزینه آزادسازی مدرک دانشگاه دولتی حاکی از آن است که هزینه آزادسازی مدرک دانشگاه دانشجویان، چندین برابر افزایش یافته است. افزایش نرخ هزینه آزادسازی مدرک دانشگاه [...]