09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی های پایان تحریم تسلیحاتی ایران

پایان تحریم تسلیحاتی ایران

پایان تحریم تسلیحاتی ایران پس از ۱۳ سال بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ ، در سال پنجم اجرای برجام روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ زمان پایان تحریم تسلیحاتی ایران و نیز مسافرتی ۲۳ شخص حقوقی ایران است. به گزارش گروه [...]