09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی های پرداخت کمک معیشتی

پرداخت کمک معیشتی ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد

آیین نامه پرداخت کمک معیشتی ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد در این مقاله قصد داریم تا آیین نامه پرداخت کمک معیشتی ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد را خدمت عزیزان ارائه دهیم. هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۸ به [...]