09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی های پروانه پژوهشهای صنعتی و معدنی

جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی

جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی(دارای مصوبه هیات) مراکزی که در زمینه صنعتی و معدنی مشغول به پژوهش هستند، بایستی دارای جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی باشند. در این مطلب قصد داریم تا هر آنچه برای [...]