چک الکترونیکی صیاد

چک الکترونیکی صیاد چک الکترونیکی صیاد آخرین مرحله از اجرای اصلاح قانون چک است و با پیاده سازی و اجرای سامانه چکاد، امکان صدور چک الکترونیکی صیاد نیز فرآهم خواهد شد. به نقل از ایلنا، سخنگوی بانک مرکزی اعلام [...]