حذف یارانه گاز تا یکی دو ماه دیگر

حذف یارانه گاز تا یکی دو ماه دیگر تصمیم جدید دولت برای حذف یارانه گاز در ماه‌های آینده همزمان با اوج گیری اعتراضات و انتقادات شهروندان و تحلیلگران اقتصادی به جراحی اقتصادی دولت رئیسی موسوم به طرح حذف ارز [...]