حق امتیاز تجدید پروانه دفاتر جدید یک دهم مبلغ حق امتیاز مربوط به صدور پروانه در همان سال خواهد شد.