دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق می توانند ثبت نام نمایند. لیکن دفاتر دیگر مانند پلیس+۱۰ و دفاتر خدمات الکترونیکی شهر مجاز به ثبت نام نیستند.