ثبت برند فقط از طریق سامانه ثبت برند اداره مالیکت معنوی امکان پذیر است. در مقاله آموزش ثبت برند روند انجام ثبت برند را در سامانه اداره مالکیت معنوی به تفصیل توضیح داده شده است.